Obsługa inwestycji budowlanych

Obsługa inwestycji budowlanych

Obsługa inwestycji budowlanych – zajmujemy się obsługą inwestycji budowlanych w zakresie wykonywania kosztorysów budowlanych, obmiarów robót budowlanych, inwentaryzacji budynków, rysunków technicznych, wizualizacji 3d.

Obsługa inwestycji budowlanych

Współpraca:

Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane są podstawowym opracowaniem niezbędnym do przygotowania każdej inwestycji do realizacji. Dokument ten jest ważny zarówno dla inwestora, bowiem określa wielkość kosztów inwestycji, jak i dla wykonawcy, ponieważ wylicza kwotę, która wyznacza opłacalność realizacji inwestycji. Kosztorys stanowi też podstawowy dokument w procesie realizacji robót budowlanych dla wykonawcy i osoby sprawującej nadzór inwestorski na placu budowy.

Zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem dokumentacji kosztorysowych składających się z  przedmiaru robót, kosztorysu, harmonogramu robót, zestawienia materiałów i robocizny. Kalkulacje opracowywane są w formie szczegółowej i uproszczonej.

Kosztorysy budowlane

Sporządzimy dla Państwa:

Kosztorys inwestorski

przygotowywany jest na zlecenie inwestora w oparciu o przedmiar lub planowane koszty robót budowlanych. Ustala orientacyjny koszt, który skłonny jest ponieść zamawiający za wykonanie robót objętych projektem. Sporządza się go na etapie projektowania, przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych. Kosztorys Inwestorski ustala najbardziej prawdopodobny, średni koszt, z jakim musi się liczyć zamawiający realizację robót.

przedmiar robót

opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości.

obmiar robót

Mierzenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury. W rozliczeniach z inwestorem obmiar służy do określenia wartości wykonanych robót.

kosztorys ofertowy

stanowi podstawę do ustalenia ceny oferty i jest przygotowywany na żadanie zamawiającego przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulację do ustalenia ceny oferty np. na bazie przedmiaru dostarczonego przez zamawiającego. Kosztorys ofertowy jest sporządzany przez wykonawcę robót:
 • przy składaniu oferty przetargowej,
 • na zakończenie negocjacji przedumownych, prowadzonych z inwestorem.
Kosztorys ofertowy stanowi ponadto podstawę do:
 • planowania ilości niezbędnych do realizacji zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych,
 • określania przewidywanych wpływów i wydatków w trakcie realizacji budowy dla zapewnienia płynności jej finansowania,
 • rozliczenia budowy po jej zakończeniu.

kosztorys powykonawczy

służy wykonawcy do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i jest sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót w celu ustalenia wynagrodzenia za te roboty. Zwykle dotyczy robót, których zakres jest trudny do ustalenia na etapie zawierania umowy.

Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacje budowlane – Usługa techniczna polegająca na opracowaniu  dokumentacji rysunkowej istniejącego budynku lub jego części, który z jakiś powodów nie posiada żadnych projektów lub rysunki są nieaktualne. Na podstawie inwentaryzacji budynku można wykonać projekt przebudowy oraz ocenić jego stan techniczny.

Inwentaryzacje budowlane

Wykonamy dla Państwa:

Sporządzanie rysunków:

 • Rzutów kondygnacji
 • przekrojów
 • elewacji
 • dachów
 • konstrukcji

Kompletna dokumentacja zawiera:

 • opis techniczny budynku
 • komplet rysunków
 • zestawienie powierzchni

Cennik

LP. Opis ceny netto
Cennik wykonania dokumentacji kosztorysowej
1 Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie dokumentacji projektowej 15 zł / poz. kst.
2 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót 2,50-6,00 zł / poz. kst.
3 Obmiar robót wykonany na podstawie pomiarów z natury 10-30 zł / poz. kst.
4 Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie 10-30 zł / poz. kst.
Cennik inwentaryzacji
1 Rzut kondygnacji 8 zł / m2
2 Elewacja 2,50 zł / m2
3 Przekroje 6 zł / m2

Kontakt

Wizual-Art